Veri Sahibi Başvuru Formunu İndirmek İçin Aşağıdaki Linke Tıklayın…
02/10/2020

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU 

TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş.

 Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni

 

TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş. olarak, kişisel verilerinizin güvenliğine ve mahremiyetine oldukça önem veriyor ve bu verilerinizi işlemek ve muhafaza etmek için mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaya çalışıyoruz. Kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında ve “veri sorumlusu” sıfatımızla aşağıda açıklanan kapsamda işlemekteyiz.

TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metni, (“Aydınlatma Metni”) KVKK’ nın 10. maddesinde yer alan “Veri Sorumlusu’ nun Aydınlatma Yükümlülüğü”  başlıklı maddesi uyarınca; veri sorumlusunun kimliği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, bu verilerin hangi amaçla işleneceği, kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri işleme süresi ve KVKK’ nın 11. maddesinde sayılan haklarınızın neler olduğu ile ilgili sizi en şeffaf şekilde bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Aydınlatma Metni’nde “Kişisel Verileriniz” için yapılan açıklamalar, “Özel Nitelikli Kişisel Veriler” inizi de kapsamaktadır.

 • Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Kişisel verileriniz, TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş. ile aranızdaki ilişkiye bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş. bağlı birimleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, çağrı merkezi, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Kişisel verileriniz, TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş. ile ilişkiniz devam ettiği müddetçe oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecek ve hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

Kişisel verileriniz, aşağıda ikinci maddede yer alan amaçlar doğrultusunda ve 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları:

Toplanan kişisel verileriniz;

 • TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş. ile ilişkisi bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (SGK, adliye, kolluk güçleri, diğer çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş.ve/veya TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş.’ye bağlı Merkez ve birimlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeleri için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi,
 • TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş.’nin merkez ve/veya bağlı merkez ve birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (SGK, adliye, kolluk güçleri, diğer çalışanlar, ziyaretçiler, tedarikçiler, iş ortakları vb.) can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini,
 • 4857 sayılı İş Kanunu, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği vb. ilgili tüm kanunlardan ve ikincil düzenlemelerden doğan/doğabilecek yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi ve bu kapsamda gerekli tedbirlerin alınabilmesi,
 • Görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca yapılacak denetleme ve/veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi,
 • Personel hakkında açılan/açılabilecek disiplin soruşturması süreçlerinin yönetilebilmesi, 
 • Çalışanların TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş. bünyesinde  yapılan çalışmalardan, etkinliklerden ve organizasyonlardan yararlanılabilmesi; ayrıca dernek, vakıf, sivil toplum kuruluşu ve/veya sendikalarla herhangi bir iş birliği ve/veya bağlantısı bulunan bir kuruluşa üye olunması halinde, bu üyelik ile ilgili kanunlarda öngörülen kayıtların tutulabilmesi,
 • Yargı organlarının ve/veya idari makamların istediği bilgi ve belge taleplerinin yerine getirilmesi,
 • TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş. tüm merkez ve birimlerde sunulan ürün ve hizmetlerin kullanım şekline ilişkin listeleme, raporlama, doğrulama analiz çalışması yapmak, bu hususta istatistiki ve bilimsel bilgiler üretmek, buna bağlı olarak ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek, ürün ve hizmetlerimize ilişkin memnuniyeti arttırmak ve bu kapsamda kullanıcıya ilişkin özelleştirmelerde bulunmak,
 • Ürün ve hizmetlerimize ilişkin, pazar araştırması, tanıtım ve gerekli bilgilendirmeyi yapabilmek, şikâyet ve önerileri değerlendirebilmek ve TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş. ile paylaşılan iletişim kanalları üzerinden doğrudan sizinle irtibata geçebilmek,
 • Proje başvuruları, FSEK ve Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamındaki haklara ilişkin başvuru, devir vb. her türlü işlemler ile yayın, danışmanlık vb. her türlü faaliyetin sürdürülebilmesi,
 • TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş.’nin tüm İnsan Kaynakları süreç ve politikalarının yürütülmesi,
 • Kamu düzeninin ve sağlığının korunması,
 • Sunulan tüm hizmetlerin finansmanının planlanması ve yönetimi, faturalandırılmasının yapılması,
 • Tüm çalışanların eğitilmesi ve geliştirilmesi,
 • Eğitim, seminer vb. organizasyonlara katılım taleplerinin yerine getirilmesi, 
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi,
 • Anlaşmalı olunan özel sigorta şirketleri ve/veya diğer kurumlar tarafından, anlaşmalar çerçevesinde sunulan teklif, promosyon, muafiyet vb. hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında, sistem ve uygulamalar için gerekli tüm teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

 • İşlenen Kişisel Verilerinizin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili yasal mevzuat kapsamında, işbu “Aydınlatma Metni” nin “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları” başlıklı “2” no lu maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı ve KVKK’ nın 4. maddesinde belirtilen “Genel İlkeler” e ile 5. maddesinde belirtilen “Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” ve 6. Maddesinde belirtilen “ Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenme Şartları” hükümlerine uygun olarak işlenen kişisel verileriniz, gerektiğinde, işlenmek üzere TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş. bağlı merkez ve/veya birimlerine,  alt işverenlerine ve franchiselarına, kanunen yetkili gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş.nin ve/veya TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş.’ne bağlı merkez ve/veya birimlerinin iş ortaklarına, alt işverenlerine, tedarikçilerine, ürün ve hizmetlerini yürütmek üzere sözleşmesel olarak hizmet aldığı ya da herhangi bir alanda işbirliği yaptığı, yurt içinde ve/veya yurt dışında bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşlara, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 • Veri işleme süresi:

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metni’ nin 2. Maddesinde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş.’nin ve TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş.’ne bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, başta iş mevzuatı olmak üzere, diğer ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

 • Kişisel Veri Sahibinin KVKK m. 11’de Sayılan Hakları:

KVKK’ nın “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş.’ne başvurarak, kişisel verilerinizin;

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. İşlenmişse buna ilişkin bilgi verilmesini talep etme,
 3. İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesin isteme,
 8. Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Başvurular, TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş.’ye  ait ‘www.tadim-freshcut.com’ adresinde yer alan ‘Veri Sahibi Başvuru Formu’  doldurulduktan sonra, aşağıda yer alan yöntemlerle yazılı veya elektronik ortamda yapılabilecektir.

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş.’nin Personel İşleri Müdürlüğü’ne kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir ya da noter aracılığıyla ‘ACIDEREOSB MAH. CUMHURİYET BLV. NO:14/A SARIÇAM / ADANA” adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

Veri Sahibi Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, “TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş. Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresi olan “tadimsebze@hs01.kep.tr  adresine gönderebilir ya da tarafınıza ait, TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş. daha önce bildirdiğiniz ve TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş. sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresine göndermek suretiyle veya başvuru amacına yönelik TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş. tarafından geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama olması halinde bu vasıtalar aracılığıyla iletebilirsiniz.

 

TADIM SEBZE MEYVE İŞLEME VE KONSANTRE SAN. VE TİC. A.Ş. ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7. maddesinde belirlenen işlem ücreti karşılığında, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır.

 

Diğer Haberler

GALERİ

GÜVENLİ GIDA VE BİZ
 • Yüksek Standart
 • Temiz
 • 4 ºC Kesim
 • Depolama -20ºC
 • Tcert Certification